Juridisch Advies

Erfrecht in Spanje

Erfrecht in Spanje

Toepasselijk erfrecht en reikwijdte testament in Spanje
Spaans erfrecht van toepassing?

Ik lees helaas nog op diverse websites van met name Nederlandse makelaars en/of servicebureaus de grootste onzin over de toepasselijkheid van het Spaanse erfrecht. Zo ook in deze volgende zin: ¨De Spaanse wet stelt namelijk dat op in Spanje gelegen onroerend goed het Spaanse erfrecht van toepassing is.¨

Had de schrijver van deze ´on-zin, vooraf advies ingewonnen bij een jurist met gedegen kennis van het Spaanse en Nederlandse erfrecht, dan had ik deze zin niet op betreffende website gelezen.

Het is absoluut onjuist te (veronder)stellen dat Spaans erfrecht automatisch van toepassing is wanneer Nederlanders Spaans onroerend goed in bezit hebben. Het Spaanse Burgerlijk Wetboek geeft namelijk expliciet aan dat het nationaliteitsbeginsel geldt om te bepalen welk nationaal erfrecht van toepassing is op een nalatenschap van een buitenlander, wanneer deze komt te overlijden in Spanje.

Toepasselijk erfrecht
Het uitgangspunt dat Nederlanders in hun testament een rechtskeuze voor toepasselijk erfrecht kunnen maken, bijvoorbeeld in het geval wanneer men uitgeschreven is in Nederland en bij later overlijden het merendeel van de bezittingen in een nieuw woonland heeft, ligt vastgelegd in het Haags Erfrechtverdrag 1989. Dit verdrag is door Nederland als enige land bekrachtigd en in werking getreden voor Nederlanders per 1 oktober 1996.

De regels van dit verdrag zijn per 1 januari 2012 vastgelegd in Boek 10 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Clausules rechtskeuze erfrecht
Een clausule zoals de Nederlandse notaris dit nagenoeg standaard in een testament opneemt en zoals ik dit voor mijn cliënten adviseer, is de volgende: ‘De erflater bepaalt dat op de vererving van zijn/haar nalatenschap en – voor zover mogelijk – op de afwikkeling daarvan, het Nederlandse recht van toepassing is’.
De Spaanse notaris neemt, standaard in een testament voor een buitenlander (lees: Nederlander), de volgende clausule op:
‘De erflater verklaart dat de clausules van dit testament conform zijn aan de wetgeving van zijn/haar land’.

Wellicht moet u beide clausules nog een (paar) keer lezen om erachter te komen of deze clausules dezelfde strekking hebben en hetzelfde doel voor ogen hebben. Ziet u het verschil?
De eerste – correcte – rechtskeuzeclausule geeft de wens van de erflater aan dat het Nederlands erfrecht geldt bij de vererving van zijn of haar erfenis. De tweede clausule, die van de Spaanse notaris, is een valkuil voor de erflater. De Spaanse notaris dekt zich hier in, en laat de erflater verklaren dat de inhoud van het testament volledig overeenkomt met het Nederlands erfrecht. In dit geval wordt dus de erflater zelf benoemd tot expert of deskundige van het Nederlandse erfrecht!?.

Uit de honderden QuickScans die ik heb uitgevoerd op dergelijke Spaanse testamenten, ondertekend door Nederlanders, is verder gebleken, dat de overige clausules van deze testamenten geheel niet overeenkomstig zijn met en zelfs tegenstrijdig zijn aan het Nederlandse erfrecht.

Reikwijdte van het testament
Een voorbeeld van een testamentaire clausule, welke ik laat opnemen door mijn cliënten, is: ‘Hij/zij (de erflater) verklaart, dat deze uiterste wilsbeschikking betrekking heeft op zijn/haar bezittingen, zowel in als buiten Spanje gelegen’. De nalatenschap van een Nederlandse erflater betreft immers naast een woning in Spanje, vaak ook nog een woning in Nederland en bankrekeningen in beide landen.
De Spaanse notaris echter laat de Nederlandse erflater opnemen: ‘Dit testament heeft enkel en alleen betrekking op goederen en rechten die hij/zij (de erflater) bezit op Spaans grondgebied’. Deze clausule is echter in strijd is met het Nederlandse erfrecht en het internationaal erfrecht. Meer specifiek is het in strijd met het eenheidsbeginsel, vastgelegd in artikel 7, lid 1 van het eerder genoemde Haags erfrechtverdrag, waarin staat dat het toepasselijk recht de vererving van de
gehéle nalatenschap beheerst, ongeacht waar de goederen zich bevinden.

Advies
Mocht u als erfgenaam gedupeerd zijn, als gevolg van een overleden erflater die bovengenoemde Spaanse clausule in het testament had staan, dan heeft u de mogelijkheid om deze clausule en daarmee het testament nietig te verklaren bij de rechter. Mocht u, Nederlander met (vastgoed)bezittingen in Spanje, bij de aankoop van uw Spaanse woning door uw makelaar, of andere niet ter zake deskundigen op het gebied van het erfrecht, zijn overgehaald om een Spaans testament te ondertekenen, omdat u ‘immers’ Spaans vastgoed heeft, dan is het raadzaam en verstandig om een erfrechtspecialist (met grondige kennis van het Spaanse én Nederlandse erfrecht) goed naar uw (Spaanse) testament te laten kijken. Deze adviseur zal u dan op de daadwerkelijke gevolgen wijzen bij instandhouding van dit testament en de nadelige gevolgen voor de directe erfgenamen bij een later overlijden voor u in kaart brengen.

Afsluitend

Een rechtskeuze voor Nederlands recht in één testament voor alle vermogensbestanddelen in Spanje en/of Nederland is een goed begin om uw vermogen na te laten aan uw erfgenamen.

Samuel Totays

Als u meer wilt weten over erfrecht voor Nederlanders met vermogensbestanddelen in Spanje, neemt u dan contact op met FLORES Juridisch Advies Spanje.

Website: www.advieserfrechtinspanje.com / www.floresjuridischadvies.com

,

One thought on “Erfrecht in Spanje

Laat een reactie achter bij AbeneBoWbaibe Reactie annuleren

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>